Kalendārs

septembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
28/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 01/09/2017

Category: Zinību diena

02/09/2017 03/09/2017
04/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

Category: Seminārs par ugunsdrošību

05/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

06/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

07/09/2017

Category: Adaptācijas nedēļa

08/09/2017 09/09/2017 10/09/2017
11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 15/09/2017 16/09/2017 17/09/2017
18/09/2017 19/09/2017 20/09/2017

Category: Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"

21/09/2017

Category: Dzejas dienas

22/09/2017

Category: Olimpiskā diena

23/09/2017 24/09/2017
25/09/2017 26/09/2017

Category: Pārgājienu un ekskursiju diena

27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017

Category: Skolotāju diena

30/09/2017 01/10/2017

Kas notiek skolā

 • 01/09/2017 – Zinību diena
  ,
 • 04/09/2017 – Adaptācijas nedēļa
  ,
 • 04/09/2017 – Seminārs par ugunsdrošību
  13:30,
 • 20/09/2017 – Vecāku sapulce 1.kl. "Mans bērns jau ir skolēns"
  ,
 • 21/09/2017 – Dzejas dienas
  ,
 • 22/09/2017 – Olimpiskā diena
  ,
 • 26/09/2017 – Pārgājienu un ekskursiju diena
  ,
 • 29/09/2017 – Skolotāju diena
  ,

Nolikums

Valmieras 5. vidusskolas skolēnu domes reglaments

I. Vispārīgā daļa

1. Skolēnu dome ir neatkarīga, demokrātiska, sabiedriska institūcija, kura izveidota, lai:

1.1 Apzinātu un paustu skolēnu viedokli dažādos jautājumos, tai skaitā skolas domē, ārpus skolas, masu saziņas līdzekļos un citur, kur tas nepieciešams.

1.2 Veicinātu un organizētu sabiedrisku, kultūras un izklaides pasākumu norisi.

1.3 Sekmētu iekšējās kārtības uzlabošanu un noteikumu izstrādi kopā ar skolas administrāciju.

1.4 Sekmētu izglītības tiesību ievērošanu, organizētu pasākumus, kuri veicinātu skolēnu tiesību aizsardzību.

2. Skolēnu domei var būt sava, no skolas administrācijas neatkarīga, simbolika un atribūtika.

II. Domes struktūra un darba organizācija

1. Skolēnu dome sastāv no brīvprātīgiem skolniekiem no 9. līdz 12. klasei.

2. Skolēnu dome sanāk ne retāk kā 2 reizes mēnesī un lemj jautājumus, kas saistīti ar skolēnu tiesību aizsardzību, skolas prestiža celšanu, jautājumiem par skolas iekšējo kārtību, kultūras, sporta un izklaides pasākumu organizēšanu, skolas dalību projektos, ārpusskolas organizācijās.

3. Skolēnu darbu vada un sēdes sasauc un organizē, kā arī bez īpaša pilnvarojuma pārstāv skolēnu domi ārpus skolas, tās vadītājs, kuru no skolēnu domes vidus, demokrātisku vēlēšanu ceļā, ievēl skolēnu domes dalībnieki.

3.1 Skolēnu dome uz 2 gadiem ieceļ pārstāvjus skolas domē.

4. Skolēnu domes sēdes notiek kādā no Valmieras 5. vidusskolas telpām.

4.1.Skolēnu domes sēdes norises vieta ir nemainīga. Ja ir kādas izmaiņas, par tām tiek paziņots visiem skolēnu domes locekļiem.

4.2. Ja kāds no skolēnu domes locekļiem nevar ierasties uz skolēnu domes sēdi, tad viņam tas iepriekš jāpaziņo vadītājam.

4.3. Skolēnu domes locekļi pirms sēdes vadītājam iesniedz, iepriekš sagatavotus, apspriežamos jautājumus un iepazīstina ar tiem pārējos domes locekļus.

4.4 Katram sēdes dalībniekam ir tiesības izteikties par katru apspriežamo jautājumu.

4.5. Nevienprātības gadījumā, jebkuram no sēdes dalībniekiem ir tiesības ierosināt

balsošanu par kādu no jautājumiem.

5. Skolēnu dome uzņemas visu atbildību par saviem lēmumiem un to sekām.

III. Balsošanas kārtība

1. Jautājumus skolēnu domē izlemj balsojot.

2. Balss tiesības ir visiem pārstāvjiem, pie tam katram ir tikai viena balss.

3. Balsošanu vada un balsis skaita sēdes vadītājs.

4. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti (iepriekš par to vienojoties) un priekšlikums uzskatāms par pieņemtu, ja „par” nobalso vairākums no klātesošajiem domes dalībniekiem.


 

 • Latviešu valoda

Čivināt