Kalendārs

aprīlis 2018
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
26/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 30/03/2018 31/03/2018 01/04/2018
02/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 07/04/2018 08/04/2018
09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 14/04/2018 15/04/2018
16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 21/04/2018 22/04/2018
23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 29/04/2018
30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 05/05/2018 06/05/2018

Nolikums

Valmieras 5. vidusskolas skolēnu domes reglaments

I. Vispārīgā daļa

1. Skolēnu dome ir neatkarīga, demokrātiska, sabiedriska institūcija, kura izveidota, lai:

1.1 Apzinātu un paustu skolēnu viedokli dažādos jautājumos, tai skaitā skolas domē, ārpus skolas, masu saziņas līdzekļos un citur, kur tas nepieciešams.

1.2 Veicinātu un organizētu sabiedrisku, kultūras un izklaides pasākumu norisi.

1.3 Sekmētu iekšējās kārtības uzlabošanu un noteikumu izstrādi kopā ar skolas administrāciju.

1.4 Sekmētu izglītības tiesību ievērošanu, organizētu pasākumus, kuri veicinātu skolēnu tiesību aizsardzību.

2. Skolēnu domei var būt sava, no skolas administrācijas neatkarīga, simbolika un atribūtika.

II. Domes struktūra un darba organizācija

1. Skolēnu dome sastāv no brīvprātīgiem skolniekiem no 9. līdz 12. klasei.

2. Skolēnu dome sanāk ne retāk kā 2 reizes mēnesī un lemj jautājumus, kas saistīti ar skolēnu tiesību aizsardzību, skolas prestiža celšanu, jautājumiem par skolas iekšējo kārtību, kultūras, sporta un izklaides pasākumu organizēšanu, skolas dalību projektos, ārpusskolas organizācijās.

3. Skolēnu darbu vada un sēdes sasauc un organizē, kā arī bez īpaša pilnvarojuma pārstāv skolēnu domi ārpus skolas, tās vadītājs, kuru no skolēnu domes vidus, demokrātisku vēlēšanu ceļā, ievēl skolēnu domes dalībnieki.

3.1 Skolēnu dome uz 2 gadiem ieceļ pārstāvjus skolas domē.

4. Skolēnu domes sēdes notiek kādā no Valmieras 5. vidusskolas telpām.

4.1.Skolēnu domes sēdes norises vieta ir nemainīga. Ja ir kādas izmaiņas, par tām tiek paziņots visiem skolēnu domes locekļiem.

4.2. Ja kāds no skolēnu domes locekļiem nevar ierasties uz skolēnu domes sēdi, tad viņam tas iepriekš jāpaziņo vadītājam.

4.3. Skolēnu domes locekļi pirms sēdes vadītājam iesniedz, iepriekš sagatavotus, apspriežamos jautājumus un iepazīstina ar tiem pārējos domes locekļus.

4.4 Katram sēdes dalībniekam ir tiesības izteikties par katru apspriežamo jautājumu.

4.5. Nevienprātības gadījumā, jebkuram no sēdes dalībniekiem ir tiesības ierosināt

balsošanu par kādu no jautājumiem.

5. Skolēnu dome uzņemas visu atbildību par saviem lēmumiem un to sekām.

III. Balsošanas kārtība

1. Jautājumus skolēnu domē izlemj balsojot.

2. Balss tiesības ir visiem pārstāvjiem, pie tam katram ir tikai viena balss.

3. Balsošanu vada un balsis skaita sēdes vadītājs.

4. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti (iepriekš par to vienojoties) un priekšlikums uzskatāms par pieņemtu, ja „par” nobalso vairākums no klātesošajiem domes dalībniekiem.


 

  • Latviešu valoda

Čivināt