Kalendārs

novembris 2017
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
30/10/2017 31/10/2017 01/11/2017 02/11/2017 03/11/2017 04/11/2017 05/11/2017
06/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 11/11/2017 12/11/2017
13/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 18/11/2017 19/11/2017
20/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017 24/11/2017 25/11/2017 26/11/2017
27/11/2017 28/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 01/12/2017 02/12/2017 03/12/2017

APU

Eiropas Sociālā fonda projekts

(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI

Sākot ar 2012./2013. mācību gada 1. septembri, divdesmit piecās izglītības iestādēs piecpadsmit Latvijas pašvaldībās vienlaicīgi uzsākta vēl nebijusi atbalsta programmas ieviešana drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanai. Lai kopīgi ieviestu atbalsta programmu skolēniem un jauniešiem, sadarbojas septiņu Latvijas augstskolu pētnieki, docētāji, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji. Šinī projektā iesaistījušies arī Valmieras 5.vidusskolas pedagogi un vecāki.

Atbalsta programma ļaus izcelt bērna uzvedībā labāko, uzslavēt un iedrošināt viņa centienus un tajā pašā laikā veicinās pozitīvas uzvedības iemaņu attīstību. Tas viss kopumā ir vislielākā motivācija bērna uzvedību vērst uz labu, jo skolēnu mācību grūtības ir tieši saistītas ar uzvedības problēmām. Palīdzot skolēniem būt sekmīgiem un disciplinētiem, tiks panākta skolas darba kvalitātes uzlabošanās, kas veicinās skolas reitinga celšanos un vecāku uzticību skolai.

Programmas galvenie mērķi:

 • Veicināt pozitīvu uzvedību;
 • Attīstīt emocionālo inteliģenci;
 • Veicināt lasītprasmi.

Programmas sastāvdaļas:

 • Atbalsts pozitīvai uzvedībai (visai skolai);
 • Emocionāli sociālā audzināšana (visās vecuma grupās);
 • Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai (5.-7. klase).

Valmieras 5.vidusskolā:

 • Ir skaidri uzvedības noteikumi.
 • Visi noteikumi ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu.
 • Skolēni kopā ar skolotājiem mācās uzvedības noteikumus.
 • Skolēni saņem apbalvojumus par pozitīvo uzvedību.
 • Visi skolas darbinieki vienoti reaģē uz noteikumu pārkāpumiem.

​APU komandas darbības struktūra:

APU komandā darbojas  direktore Rudīte Markus, direktores vietniece Antra Savele,
sociālais pedagogs Jolanta Krišjāne, bibliotekāre Iveta Jančevska un psihologs Inita Trapāne.
Katrs APU komandas biedrs uzņemas atbildību par divām klašu grupām.
Katru nedēļu (pirmdienas pēcpusdienā) izskata ierakstus e-klases Uzvedības žurnālā.
APU komandas sanāksmēs (katru otrdienu) analizē Uzvedības žurnāla ierakstus.
Sarunas ar skolēniem/pedagogiem/vecākiem.

Aktualitāte aprīlī!

1.- 4.klasēm  – Lieliski, ja Tev ir līdzi visi mācību līdzekļi, esi izpildījis visus mājas darbus un Tev ir laba uzvedība stundā un starpbrīžos;

5.- 9.klasēm – Uz stundu ierodies ar visiem mācību stundai vajadzīgiem mācību līdzekļiem;

10.- 12.klasēm – Neviens neattaisnots stundu kavējums.

Uzvedības noteikumi

Viens no uzdevumiem ir uzvedības noteikumu skaidrošana. 2012./2013.m.g. 1. semestrī tika skaidroti  uzvedības noteikumi. Liela nozīme tika pievērsta uzvedības noteikumiem klasē:

Drošība Atbildība Cieņa
 • Uz galda turi tikai mācību stundai nepieciešamos mācību piederumus
 • Somu turi pie galda, lai eja būtu brīva
 • Klasē ienāc/izej  mierīgi un klusi
 • Pacel roku, ja vēlies kaut ko teikt
 • Vienmēr paņem līdzi visu stundai nepieciešamo
 • Uz stundu ierodies savlaicīgi un izpildījis  mājas darbus
 • Klausies, ko saka Tavs klases biedrs un skolotājs
 • Seko līdzi stundai
 • Mobilo telefonu  un citas tehniskās ierīces stundas laikā turi izslēgtas

Lai 1.- 4.klašu skolēni labāk izprastu uzvedības noteikumus, tie tika vizualizēti: skatīt šeit

2013.gada  februārī  un martā izsludināts konkurss 1.- 4.klasēm par uzvedības noteikumu izpildi “Izcili izpildīts!”

 
Kritēriji pēc kuriem varēs iegūt punktus: 
Vai ir līdzi nepieciešamie mācību līdzekļi
Ja gribi ko teikt, pacel roku!
Uzvedība stundās un starpbrīžos
Mājas darbu izpilde 
Dienasgrāmatas pieraksti

Uzvedības ieraksti

        Katra mēneša sākumā APU komanda analizē uzvedības žurnāla ierakstus un informē par to skolas pedagogus:
          Uzvedības ierakstu analīze par 2013.gada februāri: skatīt šeit
          Uzvedības ierakstu analīze par 2013.gada martu: skatīt šeit
          Uzvedības ierakstu analīze par 2013.gada aprīli: skatīt šeit

O

 Vecāku pārstāvji tiekas ar projekta vadību

23. martā Valmieras 5.vidusskolas vecāku pārstāvji devās uz Rīgu, kur uz kopīgu tikšanos ar projekta vadību bija ieradušās visu iesaistīto skolu vecāku komandas. Projekta koordinatore Baiba Martinsone klātesošos vecākus pārliecināja, ka atbalsta programmas galvenais ieguvums būs tas, ka tā ļaus izcelt bērna uzvedībā labāko, uzslavēt un iedrošināt viņa centienus,  veicinās pozitīvas uzvedības iemaņu attīstību, jo projekta mērķis ir nevis cīnīties ar sekām, bet veicināt pozitīvo. Vecākiem bija iespēja iepazīties ar projekta norises gaitu, saņemt padomus, kā un kādās situācijās ģimenē var ieviest pozitīvās uzvedības paņēmienus un dalīties pieredzē, kā palīdzēt un atbalstīt skolu un pedagogus.

‘’Bērnam ļoti svarīgi ir vecāku atbalsts visā, arī mācībās. Izrādīsim savu atbalstu un ieinteresētību par bērna mācībām, patiesi ieinteresējoties ne tikai par semestra noslēguma rezultātiem, bet arī par katras skolas dienas veiksmēm un neveiksmēm. Svarīgi ir izzināt, kā bērns mācās un jūtas, un nevis tikai to, kas viņam jāiemācās.

Necentīsimies uzņemties skolotāja lomu mācīt. Pārrunāsim, kā bērnam sokas mācībās, kā viņš pats vērtē savus rezultātus, kādā veidā viņš mācās un kā viņš varētu mācīties. Sadarbosimies ar skolu, palīdzot bērnam apgūt mācīšanās prasmes un patstāvīgā darba iemaņas. Nedarīsim bērna vietā viņa skolas uzdevumus, bet palīdzēsim atrast veidu, kā to paveikt bērnam pašam.

Protams, sarunas ar bērnu prasīs vairāk laika, nekā dienasgrāmatā ierakstīto atzīmju apskatīšana, bet tieši sarunas padarīs mūsu bērnu veiksmīgāku mācībās un arī turpmākajā dzīvē. Mūsdienās izglītošanās ir process visa mūža garumā.” Šos vērtīgos padomus guvām, klausoties ģimenes psihoterapeites Baibas Martinsones lekcijā.

Aizraujoša un humora pilna bija arī Valda Meldera lekcija, kuras moto bija „Lai ko domā – domā citādi!” Pēc semināra mēs, 5.vidusskolas vecāki, nolēmām vēlreiz tikties, lai kopīgi izlemtu, kādu palīdzību sniegt savai skolai, veicot kādu labu un vērtīgu darbu vai radošu aktivitāti.

Apkopoti konkursa 1. – 4.klasēm par uzvedības noteikumu izpildi “Izcili izpildīts!” rezultāti  

  Sveicam 1.a klasi ar iegūto 1.vietu!

 

2. vieta –  4.a klasei

3.vieta –  2.a klasei

 Vēlam veiksmi turpmākos konkursos!

 

 

 

 

 

 

 

 

APU  projekta mājas lapa

 • Latviešu valoda

Čivināt